Lg Bài Bài Nguyện Trước Bàn Thờ ông Bà đ đ Nguyễn Thanh Giàu

2015-06-30 06:57:33

Lg Bài: Bài Nguyện Trước Bàn Thờ Ông Bà - Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

Lg Bài: Bài Nguyện Trước Bàn Thờ Ông Bà - Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

[54:12] ©-Mục Lục: http://bit.ly/MucLucPGHH ©-Xem Nhiều: http://bit.ly/1lOy01V ©-DS Nguyễn Thanh Giàu [...]

2015-08-14 11:18:41

Lg Bài: Bài Nguyện Trước Bàn Thờ Cửu-Huyền, năm Tân-Tỵ, 20 Câu-Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

Lg Bài: Bài Nguyện Trước Bàn Thờ Cửu-Huyền, năm Tân-Tỵ, 20 Câu-Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

[47:09] ©-Mục Lục: http://bit.ly/MucLucPGHH ©-Xem Nhiều: http://bit.ly/1lOy01V ©-DS Nguyễn Thanh Giàu [...]

2013-10-15 21:31:52

Lg Bài: Bài Nguyện Trước Bàn Thờ Ông Bà- Đ.Đ Vĩnh Bình

Lg Bài: Bài Nguyện Trước Bàn Thờ Ông Bà- Đ.Đ Vĩnh Bình

[1:24:35] Luận giải bài: Bài Nguyện Trước Bàn Thờ Ông Bà- Đ.Đ Vĩnh Bình: https://www.youtube.com/watch?v=YFHGjVOy1p0&list=PLcyAIdhVPu10CC3b7Pafq-Iz3cU3W3Ckv Luận [...]

2015-04-23 16:40:45

Lg Bài: Gọi Đoàn, 28 câu – Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

Lg Bài: Gọi Đoàn, 28 câu – Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

[43:41] ©-Mục Lục: http://bit.ly/MucLucPGHH ©-Xem Nhiều: http://bit.ly/1lOy01V ©-DS Nguyễn Thanh Giàu [...]

2014-03-29 17:17:20

Lg Bài: Ngao Ngán Tình Đời - Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

Lg Bài: Ngao Ngán Tình Đời - Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

[21:52] ©-Mục Lục: http://bit.ly/MucLucPGHH ©-Xem Nhiều: http://bit.ly/1lOy01V ©-DS Nguyễn Thanh Giàu [...]

2015-08-14 14:11:26

Luận giải bài: BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ CỬU-HUYỀN-Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

Luận giải bài: BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ CỬU-HUYỀN-Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

[47:09] Luận giải bài: BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ CỬU-HUYỀN (Đồng đạo NGUYỄN THANH GIÀU). [...]

2015-10-15 08:18:58

Lg Bài: Gọi Đoàn, 28 câu – Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

Lg Bài: Gọi Đoàn, 28 câu – Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

[1:08:00] ©-Mục Lục: http://bit.ly/MucLucPGHH ©-Xem Nhiều: http://bit.ly/1lOy01V ©-DS Nguyễn Thanh Giàu [...]

2015-08-14 11:25:35

Lg Bài: KHUYÊN SƯ VÃI - Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

Lg Bài: KHUYÊN SƯ VÃI - Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

[59:43] ©-Mục Lục: http://bit.ly/MucLucPGHH ©-Xem Nhiều: http://bit.ly/1lOy01V ©-DS Nguyễn Thanh Giàu [...]

2015-05-31 11:25:12

Lg Bài: KHUYÊN SƯ VÃI - Đ.Đ Nguyễn thanh Giàu

Lg Bài: KHUYÊN SƯ VÃI - Đ.Đ Nguyễn thanh Giàu

[18:51] ©-Mục Lục: http://bit.ly/MucLucPGHH ©-Xem Nhiều: http://bit.ly/1lOy01V ©-DS Nguyễn Thanh Giàu [...]

2014-06-06 07:05:38

Lg Bài: Đồng Đảng Tương Tàn - Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

Lg Bài: Đồng Đảng Tương Tàn - Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu

[1:49:20] ©-Mục Lục: http://bit.ly/MucLucPGHH ©-Xem Nhiều: http://bit.ly/1lOy01V ©-DS Nguyễn Thanh Giàu [...]
1 2 3 4 5 »
 

Top